Topsportopleiding Tilburg

Sporters die bij een club op landelijk niveau sport beoefenen of daartoe de potentie hebben en waarvan de club de uitgangspunten van de Topsportopleiding Tilburg onderschrijft kunnen gebruik maken van de begeleiding en faciliteiten van de Topsportopleiding Tilburg.

De Topsportopleiding Tilburg is een stichting. Het stichtingsbestuur draagt zorg voor het formuleren van het beleid en ziet toe dat het door haar geformuleerde beleid op een juiste manier wordt uitgevoerd. De financiën voor faciliteiten en middelen worden verkregen via fonds en sponsorwerving.
Het stichtingsbestuur legt met een jaarverslag verantwoording af aan de
verstrekkers van faciliteiten en financiën en aan de samenwerkende sportclubs en onderwijsinstellingen.

Toelating

Student/ sporter wordt voorgedragen door een sportclub. Deze sportclub gaat akkoord met het beleid en de doelstellingen en de daarmee samenhangende
verantwoordelijkheden van de Topsportopleiding Tilburg. Hiertoe zal de sportclub een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen.

De student/ sporter bedrijft zijn sport op landelijk niveau of heeft daartoe de potentie. De beoordeling daarvan wordt overgelaten aan de sportclub die de student/ sporter voordraagt.

De student/ sporter moet voldoen aan de toelatingseisen van de onderwijsinstantie naar keuze.

De student/ sporter tekent een onderwijsovereenkomst waarin is opgenomen op welke manier de overeenkomst kan worden beëindigd in geval van onvoldoende studieresultaat en/of onvoldoende progressie op het sportieve vlak.

Organisatie van sport en onderwijs

Het stichtingsbestuur heeft een coördinator aangesteld die tot taak heeft de organisatorische aspecten van het samengaan van onderwijs en sport in goede banen te leiden. De coördinator ziet er op toe dat de verschillende partijen van sport en onderwijs samenwerken om het Topsportonderwijs in een optimale sfeer te laten verlopen.


In samenwerking met de coördinator ontwikkelen de clubs en de onderwijsinstanties een kwaliteitszorgsysteem zodat de ontwikkelingen van de studenten/ sporters op de voet gevolgd kunnen worden. De coördinator overlegt regelmatig met sportclubs en onderwijsinstanties maar ook met  trainers en onderwijsverzorgende. Regelmatig worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor toekomstige studenten.

Sportclubs

De sportclubs zijn verantwoordelijk voor het voordragen van de studenten/ sporters.
De clubs bepalen de inhoud van de trainingsprogramma’ s en het voeren het kwaliteits-zorgsysteem uit. De coördinator topsportopleiding ontvangt de resultaten. De sportclubs zijn mede verantwoordelijk voor het stimuleren van een houding van discipline, respect, sportiviteit, inzet en saamhorigheid bij de sporters.


Iedere sportclub stelt één persoon als aanspreekpunt aan. Deze persoon voert regelmatig overleg met de coördinator Topsportopleiding Tilburg en neemt deel aan bijeenkomsten ten behoeve van de topsportopleiding. De clubs staan financieel garant voor het van te voren afgesproken aantal plaatsen in het topsportonderwijs. Ook dragen zij zorg voor een aansprakelijkheidsverzekering om aansprakelijkheid t.a.v de topsportopleiding voor het sportieve gedeelte af te dekken.

Student/topsporter

De student/ sporter en de ouder(s)/ verantwoordelijk verzorgers tekenen een topsport/onderwijsovereenkomst.
De student/ sporter toont een houding van discipline, respect, sportiviteit, inzet en saamhorigheid om zodoende zijn of haar kans van slagen zo groot mogelijk te maken.

Onderwijsinstellingen

De onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de onderwijsprogramma’s en de daarmee samenhangende roosteraanpassingen.
Zij organiseren de studiebegeleiding en stellen hiervoor ruimte beschikbaar. Ook zij voeren het kwaliteitszorgsysteem uit en overhandigen de resultaten aan de coördinator topsportopleiding.


Iedere onderwijsinstelling stelt één persoon als aanspreekpunt aan. Deze persoon voert regelmatig overleg met de coördinator topsportopleiding over de algemene gang van zaken en over de vorderingen van de verschillende sporters en neemt deel aan bijeenkomsten ten behoeve van de topsportopleiding
De onderwijsinstelling draagt zorg voor een aansprakelijkheidsverzekering om
aansprakelijkheid t.a.v. topsportopleiding voor het studiegedeelte af te dekken.

Financiën
 

Laatste Nieuws